RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Bumco sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Bumco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3, która jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000406520, NIP 9512352706, REGON 14594922300000, Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.

2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem e-mail BIURO@BUMCO.PL lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

3.1. w celu zawarcia umowy współpracy na podstawie Państwa zainteresowania ofertą Bumco sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3.2. w celu wykonania i na podstawie umowy współpracy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3.3. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności dokonania rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np.:

• wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

• udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,

3.4. w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb Klientów Bumco sp. z o.o., ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach Bumco sp. z o.o., analizy finansowej Administratora, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art.
6 ust. 1 lit f RODO),

3.6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.7. w celu badania satysfakcji Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów Bumco sp. z o.o. z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.8. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Bumco sp. z o.o. (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawo do sprzeciwu

4.1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

4.2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, w zakresie w jakim będzie to możliwe i zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail BIURO@BUMCO.PL.

6. Okres przechowywania danych

6.1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres naszej współpracy, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.

6.2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.

7. Odbiorcy danych

7.1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom handlowym Administratora, czyli firmom z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy.

7.2. Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom i współpracownikom, a także innym podmiotom powiązanym z Administratorem. Dotyczy to następujących sytuacji:

• dostarczania i obsługi systemów i rozwiązań informatycznych używanych do przetwarzania danych przez podmioty powiązane;

• udostępniania danych kontaktowych podmiotom powiązanym;

• udostępniania danych podmiotom powiązanym w ramach współpracy i realizacji wzajemnych świadczeń z zakresu sprzedaży i zlecenia usług.

7.3. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające): w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy, brokerzy, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe, firmy pocztowe i kurierskie zapewniające wymianę korespondencji, podmioty zapewniające bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

7.4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wobec których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych lub jego brak, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską; a w innym przypadku przy zastosowaniu zabezpieczeń prawnych i technicznych obowiązujących w Spółce, w oparciu o Państwa zgodę.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy współpracy.

10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Bumco sp. z o.o. możesz uzyskać pod adresem e-mail BIURO@BUMCO.PL